top of page
HR-Logo_kurz.png

H+R Personaldienst GmbH

Łączymy profesjonalistów!

Glass Buildings

Ochrona danych

Uwaga: Językiem negocjacji i umowy jest język niemiecki. Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje wyłącznie w wersji niemieckiej. Przedstawione tutaj tłumaczenie automatyczne jest jedynie wskazówką!

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być z Tobą osobiście powiązane, np. B. Imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika, adres IP.
 

I. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną zgodnie z Art. 4 paragraf 7 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO) i innymi krajowymi przepisami o ochronie danych w państwach członkowskich oraz innymi przepisami o ochronie danych jest:

 

H+R Personaldienst GmbH

ulica Weilera 14/3

89143 Blaubeuren

Telefon:  +49 7344 95290 0

E-mail:  info@hr-personaldienste.de

strona:  www.hr-personaldienste.de

 

II Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej jest:

 

DANE-S

Mendelstraße 13

89081 Ulm

Niemcy

Telefon:  0731 8023688

E-mail:  datenschutz@data-s.de

strona:  www.data-s.de

 

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych
 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są przypadki, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.  
 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do przetwarzania.  
 

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony we wspomnianych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.
 

4. Korzystanie z usług dostawców na stronie internetowej

W niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu przetwarzania Twoich danych na naszej stronie internetowej. Zostały one przez nas starannie wybrane i zlecone. Jesteś związany naszymi instrukcjami i jesteś regularnie sprawdzany. Przekazywanie danych do krajów spoza UE lub EOG (tzw. kraje trzecie) nie ma miejsca.

 

IV Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
 

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego korzystamy. Jeśli korzystasz ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Zbierane są tutaj następujące dane:

 

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

  • używany system operacyjny

  • URL strony odsyłającej

  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  • Czas żądania serwera

  • adres IP

 

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie ma to wpływu na adresy IP użytkownika ani inne dane umożliwiające przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.  

 

1. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

 

2. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.  

 

W tych celach leży również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona.  

 

4. Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.  

 

I. Stosowanie technicznie niezbędnych plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej. 

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszego serwisu wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej połączenie nawet po zmianie strony.  
 

2. Opis i zakres przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO.
 

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

W tych celach leży również nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
 

4. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny. Dlatego jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

 

 

II Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy
 

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną do nas przesłane i zapisane.  

 

Twoja zgoda zostanie uzyskana na przetwarzanie danych w trakcie procesu wysyłania i nastąpi odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane za pośrednictwem poczty e-mail zostaną zapisane.  

 

W tym kontekście nie realizuje przekazywania danych osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia rozmowy.
 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) (b) RODO.
 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeśli kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce w przypadku zakończenia odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że omawiane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.  

 

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.
 

5. Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Odwołanie może nastąpić nieformalnie i powinno być skierowane do osoby odpowiedzialnej.  

 

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostaną w takim przypadku usunięte.

 

 

III. prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Ograniczenia na podstawie §§ 34 i 35 BDSG dotyczą prawa do informacji i prawa do usunięcia. Ponadto istnieje prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO w związku z art. 19 BDSG). Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam przekazane przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że odwołanie dotyczy tylko przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed unieważnieniem. Odwołanie może nastąpić nieformalnie i powinno być skierowane do osoby odpowiedzialnej.

bottom of page